1. Decyzja o uczestniczeniu w zajęciach organizowanych przez Centrum Tańca ADeeM jest równoznaczna z przyjęciem do wiadomości, zaakceptowaniem i zobowiązaniem do przestrzegania poniższego regulaminu.

2. Uczestnikami zajęć organizowanych przez CT ADeeM mogą być jedynie osoby, które przestrzegają niniejszego Regulaminu, wypełniły deklarację członkowską oraz mają uregulowaną za nie opłatę zgodnie z aktualnym cennikiem dostępnym na stronie internetowej Centrum. Osoba, która przez okres 6 miesięcy nie uczestniczy w zajęciach i nie opłaca czesnego przestaje być członkiem CT ADeeM.

3. Na sali zajęć mogą przebywać jedynie osoby, które znajdują się  na liście  uczestników danych zajęć, czyli te, które dokonały odpowiedniej płatności zgodnie z punktem 2 Regulaminu. Z uwagi  na komfort zajęć wszystkich uczestników, rodzice, dzieci i inne osoby towarzyszące, które nie uczestniczą w zajęciach  nie mają prawa przebywać na salach tanecznych.

4. Uczestnicy zajęć dla młodzieży i dorosłych, którzy nie opłacili udziału w zajęciach, nie mają prawa uczestniczenia w nich. Powinni oni opuścić salę taneczną na prośbę osoby sprawdzającej listę obecności. Po uregulowaniu należności u instruktora mogą kontynuować naukę na tych zajęciach. W przypadku dzieci, które nie mają uregulowanej  opłaty, przebywają one na Sali tanecznej pod opieką instruktora, ale nie uczestniczą w zajęciach.

5. Każdy uczestnik przychodząc na zajęcia jest zobowiązany zgłosić się u instruktora w celu weryfikacji płatności.

6. Obowiązkowa jest zmiana obuwia przed wejściem na sale taneczne .Instruktor ma prawo niedopuszczenia na salę osób w obuwiu brudzącym bądź niszczącym podłogę.

7. Instruktor ma prawo nie wpuścić osoby spóźnionej na zajęcia.

8. CT ADeeM ma prawo do wykluczenia z zajęć osoby, której zachowanie zakłóca przebieg zajęć lub jest w inny sposób niestosowne bez zwrotu wpłaconych przez uczestnika pieniędzy za te zajęcia. Uczestnicy zajęć  dla dzieci i młodzieży do 13 roku życia zostają wykluczeni z udziału w zajęciach, ale pozostają na sali tanecznej pod opieką instruktora.

PŁATNOŚCI
9. CT ADeeM zastrzega sobie możliwość  zmiany cennika. Każdy nowy członek CT ADeeM   zobowiązany jest do opłacenia „wpisowego’ w kwocie określonej w Cenniku. Taką opłatę powinna też uiścić osoba pragnąca się reaktywować jako członek CT ADeeM po upłynięciu 6 miesięcy nieobecności na zajęciach i nieopłacania czesnego.

10. Opłaty za zajęcia można dokonać w formie przelewu na konto wskazane w cenniku.

11. CT ADeeM
•    wystawia faktury VAT w ciągu 7 dni od dokonania wpłaty.
•    honoruje karty Mulisport i OKsystem.

BEZPIECZEŃSTWO
12. CT ADeeM nie ubezpiecza uczestników zajęć od nieszczęśliwych wypadków ani nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki powstałe bez winy CT ADeeM i osób działających z ramienia centrum.

13. Za mienie uczestników zajęć Centrum nie ponosi odpowiedzialności. Istnieje możliwość zamknięcia szatni na czas zajęć. W przypadku  ewentualnej kradzieży CT ADeeM jest zobowiązana do zgłoszenia tego faktu na policję. Uczestnicy zajęć powinni poinformować  instruktora o kradzieży  niezwłocznie po stwierdzeniu, że miała ona miejsce.

14. Zabrania się przebywania na salach tanecznych bez wiedzy i zgody instruktora. Przebywając na Sali należy podporządkować się poleceniom instruktora. Za szkody powstałe w wyniku niezastosowania się przez uczestnika do poleceń instruktora odpowiedzialność ponosi uczestnik.

15. Ze względów higieny i bezpieczeństwa zabrania się wnoszenia na sale jedzenia i ciepłych napoi.

16. Osoby przebywające na terenie CT ADeeM zobowiązane są do przestrzegania przepisów  BHP i Ppoż. oraz zachowania czystości, poszanowania mienia CT ADeeM i innych uczestników zajęć.

17. Osoby oczekujące na zajęcia przebywają w miejscach do tego przeznaczonych, nie zakłócając porządku w Centrum.

18. Finansową odpowiedzialność za usunięcie szkód poczynionych przez uczestnika zajęć ponosi on lub jego prawny opiekun.

19. Na terenie CT ADeeM obowiązuje zakaz palenia tytoniu, spożywania napojów alkoholowych, wnoszenia i spożywania narkotyków.

20. Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren CT ADeeM.

SPRAWY ORGANIZACYJNE DOTYCZĄCE ZAJĘĆ
21. Ilość miejsc w grupach jest ograniczona .W przypadku zapełnienia  się grupy, lista uczestników zostaje zamknięta, a uczestnik może skorzystać z innych zajęć.

22. W przypadku małej ilości uczestników danego kursu CT ADeeM ma prawo rozwiązać grupę. W takim przypadku CT ADeeM proponuje udział w zajęciach innej grupy lub zwraca wpłacone przez uczestnika pieniądze.za niewykorzystane zajęcia.

23. W przypadku choroby lub niedyspozycji instruktora CT ADeeM ma prawo wyznaczyć innego prowadzącego w zastępstwie na te zajęcia bez konieczności wcześniejszego poinformowania uczestników kursu o tym fakcie.

24. W sytuacjach losowych CT ADeeM  ma prawo do odwołania zajęć. Zostaną one zrealizowane w innym terminie ustalonym z uczestnikami.

25. CT ADeeM ma prawo w nowym semestrze do zmiany terminu grafiku zajęć i instruktora zajęć. Jeżeli zmiany takie uniemożliwiają  uczestnikowi kontynuację szkolenia, CT ADeeM przenosi niewykorzystaną   kwotę na poczet zajęć innej grupy lub zwraca niewykorzystane pieniądze za rozwiązanie grupy.

26. Zabrania się filmowania, nagrywania i fotografowania zajęć bez zgody instruktora CT ADeeM.

ZMIANY BARW KLUBOWYCH

27. Zmiana barw klubowych może nastąpić w oparciu o wniosek zawodnika złożony do CT ADeeM oraz dodatkowo wniosek z Klubu, do którego zamierza się przenieść. Wniosek zawodnika, który nie ukończył 18 lat życia, wymaga pisemnej zgody rodziców lub prawnych opiekunów zawodnika. Wniosek o zmianę barw klubowych powinien być złożony w terminie 1 – 30 czerwca.

28. CT ADeeM w nieprzekraczalnym terminie 30 dni kalendarzowych, licząc od daty potwierdzenia przyjęcia pisma, rozpatrzy wniosek zawodnika i udzieli pisemnej odpowiedzi. W przypadku nie udzielenia odpowiedzi w terminie uważa się, że zawodnik otrzymał z upływem tego terminu zgodę na zmianę barw klubowych.  

29. Zawodnika, który przestał być członkiem CT ADeeM, obowiązuje karencja, której termin biegnie od daty złożenia wniosku o zmianę barw klubowych do max 12 miesięcy. Karencja polega na zawieszeniu prawa reprezentowania barw innego klubu we wszystkich zawodach sportowych.

30. CT ADeeM ma prawo do ekwiwalentu za wyszkolenie zawodnika. Ekwiwalent za wyszkolenie zawodnika może być ustalony w formie rzeczowej lub finansowej. Wysokość ekwiwalentu za wyszkolenie zawodnika wynosi odpowiednio: od 200PLN (najniższa klasa) do 2000PLN (klasa mistrzowska międzynarodowa).

SPRAWY OGÓLNE

31. CT ADeeM zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.

32. Uczestnik CT ADeeM wyraża zgodę na nieodpłatne  wykorzystanie swojego wizerunku na potrzeby promocji CT ADeeM (publikacja zdjęć, filmy).

33. Uczestnicy zajęć są zobowiązani do informowania właściciela CT ADeeM o wszystkich występach, konkursach, zawodach, szkoleniach, warsztatach itp., w których uczestniczą poza siedzibą CT ADeeM.

34. Osoby, które nie przestrzegają Regulaminu mogą zostać skreślone z listy uczestników CT ADeeM.

RODO

35. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Tańca ADeeM s.c. Anita i Dariusz Migacz

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu korzystania z usług Centrum Tańca - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez 6 lat)

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi/umowy

 

Newsletter

Imię:
Adres email:

Partnerzy

Karty rabatowe

Karta_MultiSport_Plus_mala

oksystem

Youtube Widget Slider